Baglanti   Subelerimiz  
Sayý: 28
  Ana Sayfa    Ke Yazlar     Yazarlar     Ariv  

EDÝTÖR
DÜNYA
ÝÞÇÝ SINIFI
KÜRDÝSTAN
KÜLTÜR-SANAT
BÝYOGRAFÝ
RÖPORTAJ
GÜN YAYINCILIK
POLÝTÝKA
ÖSP


Bilgilendirme


Links

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi için ortak karar
NEWROZ

MESOP Yürütmesi ile Sosyalist Parti Kuruluþ Komitesi, Sosyalist Parti Kurucular Meclisi adý altýnda tekleþti ve yaptýklarý ilk toplantýda, kurulacak olan partinin adýný “Özgürlük ve Sosyalizm Partisi” olarak belirledi.

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi için ortak karar

 

Kürdistan coðrafyasýný esas alan bir sosyalist parti kurma çalýþmalarý kapsamýnda Mezopotamya Sosyalist Partisi (MESOP) Giriþimi ile farklý siyasal geleneklerden gelen sosyalistler arasýnda bir süredir devam eden görüþmeler, birlik kararýnýn alýnmasýyla sonuçlandý. 9-10 Ekim günlerinde Ýstanbul’da yapýlan ve son kongresinde birlik kararý için gerekli yetkiyi alan MESOP Yürütme Kurulu ile Sosyalist Parti Kuruluþ Komitesi, Sosyalist     Parti Kurucular Meclisi adý altýnda tekleþti ve bu ad altýnda yaptýklarý ilk toplantýda, kurulacak olan partinin adýný “Özgürlük ve Sosyalizm Partisi” olarak belirledi. Toplantýda, Kürdistanlý sosyalistleri tek parti çatýsý altýnda örgütlemeyi hedefleyen tüm çabalarý hýzla birleþtirme kararýnýn itirazsýz kabul edilmesi, partileþme konusunda güçlü bir iradenin varlýðýnýn somut göstergesi oldu.

 

Toplantýda oluþturulan Parti Kurucular Meclisi, yakýn zamanda yasal müracaatý yapýlacak olan partinin kuruluþ sürecinin daha verimli geçmesi için, önüne bir çalýþma planý koydu. Bu plan çerçevesinde, kendi içerisinde görev paylaþýmý yapan Parti Kurucular Meclisi, Politik Büro, Örgütlenme Bürosu, Mali Kurul ve Yayýn Kurulu üyelerini belirledi. Belirlenen yol haritasýnýn bir gereði olarak, Politik Büro kendi bünyesinde Program ve Tüzük Komisyonu oluþturdu. 

 

Parti Kurucular Meclisi, geride býrakýlan MESOP sürecinin bir ürünü olan Sosyalist Mezopotamya Dergisi’nin adýný “Özgürlük ve Sosyalizm Dergisi” olarak deðiþtirmeyi, haftalýk Newroz Gazetesi’nin ise mevcut adý ve tarzýyla devamýný kararlaþtýrdý. Toplantýda, bu birlik çalýþmasýndan önce yine ortak bir emekle üretilmiþ ve yayýnlanmýþ bulunan “21. Yüzyýl’da Özgürlük ve Sosyalizm Manifestosu” baþlýklý belgenin de, Kürdistan’da sosyalist/komünist bir parti için genel hatlarýyla kabul edilebilir bir düþünce zemini oluþturduðu vurgulandý.

 

***

 

Parti Kurucu Meclisimiz, ülkemizin hem bugününü hem de yarýnlarýný kucaklamaya aday ve net çizgileriyle emek eksenli bir partiyi, güncel politik kaygý ve hesaplardan ziyade iþçi-emekçi halkýmýzýn uzun özgürlük yürüyüþünün güçlü bir teminatý olarak görür. Bu perspektifle partimizin, ülkemizdeki farklý siyasal oluþumlarýn açmazlarý, yanlýþlarý veya hatalarý üzerinden deðil, bir ihtiyaç olarak açýða çýkmýþ olan ciddi varlýk gerekçeleri ve kendi doðrularý üzerinden kendini kurmayý esas alacaðýný özellikle vurgular. Ülkemizde yalnýzca sosyalistlerin deðil, farklý ad ve görüngüler altýndaki tüm ideolojik-politik yapýlarýn belirleyici asýl kimlikleriyle siyaset yapmalarýnýn ülke içi siyaseti daha makul ölçülere ve iç iliþkilerde yapýcý yeni bir dile kavuþturacaðýný; karþýlýklý beklentilerin netleþeceði böyle bir ortamýn -sanýlanýn aksine- Kürt Ulusal Kongresi’ne giden yolu da kýsaltacaðýný öngörür.

 

Meclisimiz;

- Kapitalizm karþýsýndaki ilk çaplý yenilginin dünya komünist hareketi ve iþçi sýnýfý mücadelesi üzerindeki tahripkâr etkilerinin halen hüküm sürdüðü günümüz atmosferinden çýkýþ ve yeni bir kurtuluþçu iklime geçiþ için dünya genelinde bir süredir baþlamýþ olan arayýþlara Kürdistan’dan katký sunmak isteyen;

- Yeryüzünde sýnýflar ve insanýn insan tarafýndan sömürüsüne dayalý adaletsiz toplumsal iliþkiler var oldukça eþitlik (sosyalizm) düþüncesinin yaþayacaðýnýn bilincinde olan;

- Ulus olgusundaki farklý sosyal sýnýf ve tabakalarýn mevcudiyeti baðlamýnda siyasal temsil kapasitesi bakýmýndan “her þey” olmayacak, net çizgileriyle sosyalist bir duruþ sergileyecek ve ulusal sorunun çözümüne emek cephesinden müdahil olacak bir partinin gerekli olduðuna inanan;

- Kürt ulusal özgürlük sorununun çözümünde sermayenin katý saha kuþatmasýyla boðuþarak olabildiðince emek aðýrlýklý bir çözüme kapý aralamanýn demokratik bir toplum için zaruretini hisseden tüm komünistleri/sosyalistleri Özgürlük ve Sosyalizm Partisi’nde bizimle birlikte olmaya çaðýrýr.

 

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi

Kurucular Meclisi


Print
Sosyalist Mezopotamya© 2006